Có đủ điều kiện chắc mình cũng sẽ đi mấy trải nghiệm này thì khó có lần 2

Có đủ điều kiện chắc mình cũng sẽ đi, mấy trải nghiệm này thì khó có lần 2. ??? Đọc bài gt thôi cũng đủ phê. ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *