Dưới ánh từ quang Chư Phật mười phương Xin chúc buổi tối

Dưới ánh từ quang
Chư Phật mười phương
Xin chúc buổi tối
“Cả nhà” an lạc !!
Nam Mô A Di Đà Phật
……………………………

2 thoughts on “Dưới ánh từ quang Chư Phật mười phương Xin chúc buổi tối”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *