Hôm nay là thứ Hight các Mẹ ạ Và cũng như các Mẹ em đi mần Mặc kệ ngoài phố nắng Thu gió Thu Ai qua phỏng vấn em đuê

Hôm nay là thứ Hight các Mẹ ạ Và cũng như các Mẹ em đi mần Mặc kệ ngoài phố nắng Thu, gió Thu Ai qua “phỏng vấn” em đuê ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *