LOA PHƯỜNG AN VUI Thấy gì chụp nấy hôm nọ MUÔN NẺO ĐƯỜNG AI Hoa dại bên đời vẫn nở Như chẳng hề chờ đợi ai

LOA PHƯỜNG AN VUI Thấy gì chụp nấy hôm nọ MUÔN NẺO ĐƯỜNG AI Hoa dại bên đời vẫn nở Như chẳng hề chờ đợi ai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *