Màn hình máy canon nịnh mắt quá ảnh nhìn trên máy với tải chả liên quan gì đến nhau _ _

Màn hình máy canon nịnh mắt quá, ảnh nhìn trên máy với tải chả liên quan gì đến nhau -_- -_-

2 thoughts on “Màn hình máy canon nịnh mắt quá ảnh nhìn trên máy với tải chả liên quan gì đến nhau _ _”

  1. chuẩn đấy 🙁 xem trên canon rồi sau xem trên máy tính khác hẳn nhau. chán hẳn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *