Mọi người cho hỏi là Cắt HTML để đẩy lên thành landing page với cắt HTML chỉ cho email marketing có gì khác nhau hơm ạ

Mọi người cho hỏi là: Cắt HTML để đẩy lên thành landing page với cắt HTML chỉ cho email marketing có gì khác nhau hơm ạ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *