nếu như trước kia không vội vàng thì giờ đây chắc tôi HP hơn nhiều

nếu như trước kia không vội vàng thì giờ đây chắc tôi HP hơn nhiều??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *