Ngoài kia nếu có đói quá về nhà Mông nhé có Phương chờ _ Hôm nay mà mày không về tao đem con khác về nuôi đấy ngu si ạ

Ngoài kia nếu có đói quá, về nhà Mông nhé, có Phương chờ =_= Hôm nay mà mày không về tao đem con khác về nuôi đấy ngu si ạ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *