Nửa đêm đọc được đến dòng 6 7 nước mắt đã rơm rớm

Nửa đêm đọc được đến dòng 6-7 nước mắt đã rơm rớm. Đến dòng thứ 10 thì khóc hu hu hu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *