Thể chất quái dị gặp mưa nhiệt độ trời 25 độ xê cũng nổi dị ứng được không hiểu

Thể chất quái dị gặp mưa nhiệt độ trời 25 độ xê cũng nổi dị ứng được, không hiểu ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *