Ủa lại cướp à sao thế nhỉ đến cái xác thối cũng cướp thì không còn gì để nói nữa

Ủa lại cướp à sao thế nhỉ đến cái xác thối cũng cướp thì không còn gì để nói nữa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *